Hot Time Event : Boost Up!!

515

ระยะเวลากิจกรรม :

– วันที่ 27 ตุลาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 24 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :

คูณ EXP ตลอดเดือนพฤศจิกายน โดยจะเแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

เวลา รายละเอียด
27 ตุลาคม 2565 – 3 พฤศจิกายน 2565 Hunting EXP +100%
3 – 10 พฤศจิกายน 2565 Mana EXP +100%
10 – 17 พฤศจิกายน 2565 Hunting EXP +100%
17 – 24 พฤศจิกายน 2565 Mana EXP +100%