ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 9 กุมภาพันธ์ 2566

580

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

 • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ
 • Class Balance
  • Assassin
   • เมื่อใช้สกิล Obliteration เวลาการเกิดความเสียหายจะลดลงจากเดิม
   • Cooldown ของสกิล Execution ลดลงจาก 30 วินาที เป็น 25 วินาที
   • ปริมาณการลด Accuracy ของเอฟเฟกต์  Blind  ของสกิล Smokescreen เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 600
   • สกิล Burststar เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    • Cooldown ลดลงจาก 18 วินาทีเป็น 16 วินาที
    • เงื่อนไขการเกิดเอฟเฟกต์ Stealth ของ Opportunity Burststar Skill Attribute เปลี่ยนแปลงเป็น จะเกิดผลใช้งานเมื่อการโจมตีโดนเป้าหมาย
    • ขอบเขต Hit ของการโจมตี Ambush Slash เพิ่มขึ้่น 50% จากเดิม
   • เอฟเฟกต์เพิ่ม Dodge เมื่อสกิลโดนเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงจาก เพิ่มขึ้น 350 เป็นเวลา 1 วินาที เป็น เพิ่มขึ้น 600 เป็นเวลา 2 วินาที
   • เอฟเฟกต์เพิ่ม Dodge เมื่อสกิล Shadowstep โดนเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงจาก เพิ่มขึ้น 250 เป็นเวลา 2 วินาที เป็นเพิ่มขึ้น 600
   • เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Physical Piercing 5% ลงในเอฟเฟกต์ Enraged ของ Opportune Mark of Death Skill Attribute ของสกิล Throwing Knife : Mark of Death
   • ปริมาณการลด Dodge ของเอฟเฟกต์ Numb ของสกิล Toxic Spray เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 400
   • เพิ่มเนื้อหาที่เอฟเฟกต์ Smokescreen ใช้งาน Smokescreen Skill Attribute ยกเว้น ‘Fatal Smokescreen’ Skill Attribute ลงในคำอธิบายของสกิล Unrelenting Shadowstep, Smokescreen ของสกิล Shadowstep
  • Gunner
   • ปริมาณความเสียหาย PVP ที่มอบให้กับตัวละคร Gunner เพิ่มขึ้น 15%
   • Cooldown ของสกิล Shot Power Reload เพิ่มขึ้นจาก 20 วินาที เป็น 25 วินาที
   • เพิ่มให้ใช้งานเอฟเฟกต์เพิ่ม Physical Penetration 5% เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากใช้สกิล Explosive Leap ในช่วงระยะเวลาเอฟเฟกต์ Shot Power
   • เพิ่มการสร้าง Barrier เท่ากับ 20% ของ Max HP ในขณะใช้งานสกิล Barrage ในช่วงระยะเวลาเอฟเฟกต์ Shot Power
   • เพิ่มการเกิดสกิล Missile ที่ไม่ใช้งาน Attribute เมื่อใช้สกิล Sliding ของสกิล Combo Shot ในช่วงระยะเวลาเอฟเฟกต์ Shot Power
   • เมื่อใช้ Active Bombardment Skill Attribute ของสกิล Bombardment จะเพิ่ม Power จาก 78 เป็น 117 และ เกิดความเสียหายคงที่เท่ากับ 1% ของ Max HP เมื่อการโจมตีโดน PC
   • เมื่อใช้ Explosive Bombardment Skill Attribute ของสกิล Bombardment ปริมาณการเพิ่ม Power เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 70%
   • เมื่อใช้สกิล Call: Healing Drone ซึ่งเป็น Mana Awakening Provision Ultimate เปลี่ยนจากการฟื้นฟู HP 5% ทุกวินาทีเป็นเวลา 6 วินาที เป็นฟื้นฟู HP 10% ทุกวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที และเมื่อใช้สกิลจะสร้าง Drone ในตำแหน่งตัวเอง
  • Elementalist
   • ลดปริมาณฟื้นฟู HP ต่อวินาทีของ Displacing Frost Shield Skill Attribute ของสกิล Frost Shield จาก 10% เป็น 4% และลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Cooldown 50% และลบเอฟเฟกต์ Aftermath
   • เพิ่มให้ใช้งานเอฟเฟกต์ Tenacity เมื่อใช้ Accelerated Firehawk Skill Attribute ของสกิล Firehawk
   • ระยะเวลาของสกิล Mana Awakening Provision Ultimate Frost Grave เปลี่ยนจาก 5 วินาที เป็น 3 วินาที และเมื่อใช้สกิลจะฟื้นฟู HP 6% ต่อวินาที และเปลี่ยนให้ใช้งานเอฟเฟกต์ Stuck Fast กับเป้าหมายที่อยู่ภายในรัศมี 10m ของ Frost Grave ทุกๆ การทับซ้อน 6 ครั้ง
   • ปริมาณการเพิ่ม Power เมื่อใช้ Shocking Shatter Skill Attribute ของสกิล Shatter เพิ่มขึ้นจาก 150% เป็น 225% และเปลี่ยน Cooldown เป็น 18 วินาที
   • Power ของสกิล Frost Strike เพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 360
   • Power ของสกิล Fiery Explosion เพิ่มขึ้นจาก 278 เป็น 361
   • ปริมาณการเพิ่ม Power เมื่อใช้ Rapid Frost Blast Skill Attribute ของสกิล Frost Blast เพิ่มขึ้นจาก 200% เป็น 210%
   • เมื่อสกิล Ice โดนศัตรูที่อยู่ในสถานะ Freeze/Deep Freeze  ของเอฟเฟกต์ Frost Strike ปริมาณการเพิ่ม Power จะเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30%
  • Mystic
   • Cooldown ของสกิล Sunlight  เพิ่มขึ้นจาก 10 วินาที เป็น 20 วินาที และ Power เพิ่่มขึ้นจาก 338 เป็น 439
   • Cooldown ของสกิล Brilliant Grasp เพิ่มขึ้นจาก 24 วินาที เป็น 32 วินาที และ Power ต่อ Hit เพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 100
   • Power ของสกิล Tidal Wave เพิ่มขึ้นจาก 315 เป็น 378
   • Power ของสกิล Toxic Swarm เพิ่มขึ้นจาก 168 เป็น 185
   • เพิ่มเอฟเฟกต์  Finishing Blow ลงในสกิล Brilliant Resonance และ Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 12 วินาทีเป็น 18 วินาที
   • เพิ่มให้ใช้งานเอฟเฟกต์ลดปริมาณการรักษาที่ได้รับ 40% ให้กับตัวเองและพันธมิตรภายในขอบเขต เมื่อใช้ Hurled Daybreak Skill Attribute ของสกิล Daybreak
  • Warlord
   • ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ ‘Ironclad Defense’ ของสกิล Impregnable Fortress ลดลงจาก 8 วินาทีเป็น 5 วินาที
   • Power ของสกิล Capture เพิ่มขึ้นจาก 104 เป็น146 และ Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 16 วินาทีเป็น 20 วินาที
   • Power ของสกิล Hammerang เพิ่มขึ้นจาก 269 เป็น 538 และ Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 15 วินาทีเป็น 30 วินาที
   • Power ของสกิล Earthfrenzy เพิ่มขึ้นจาก 75 เป็น 263
   • Power ของสกิล Breakthrough เพิ่มขึ้นจาก 43 เป็น 150 และ Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 12 วินาทีเป็น 20 วินาที
   • เพิ่ม Cooldown 1 วินาที ลงในเอฟเฟกต์ DMG Reflection ของ Vengeful Taunt Skill Attribute ของสกิล Taunt
   • Cooldown ของสกิล Warspirit เพิ่มขึ้นจาก 40 วินาที เป็น 60 วินาที
   • เมื่อใช้  Altered Shield Block Skill Attribute ของสกิล Shield Block  Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 30 วินาทีเป็น 40 วินาที
   • ปริมาณการเสียง Energy ต่อวินาทีของสกิล Damage Absorb เพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 25
   • เพิ่มปริมาณการเพิ่ม Power จาก 30% เป็น 50% เมื่อใช้ Rapid Berserk Smash Skill Attribute ของสกิล Berserk Smash
   • เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม  Cooldown 50% เมื่อใช้สกิล Charged Breakthrough Skill Attribute ของสกิล Breakthrough
   • ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหาย  30% เมื่อใช้  Accelerated Rush Strike Skill Attribute ของสกิล Rush Strike
   • เปลี่ยนให้สกิล Mana Awakening Provision Ultimate Double Spiked Barrier เกิด Physical DMG Reflection เท่ากับ 100 Power ไม่ใช่ 10% ของควาเมสียหายที่ได้รับ และเปลี่ยนระยะเวลาจาก 5 วินาที เป็น 3 วินาที
  • Slayer
   • เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มปริมาณความเสียหายตั้งแต่ 40%~200% ตามการใช้ Vigor กับสกิล Blade of Blood และสกิล Explosive Sword
   • ปริมาณการลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับเมื่อใช้สกิล Rampage ลดลงจาก 80% เป็น 50% และเพิ่มเอฟเฟกต์การเพิ่ม Magic Piercing 10%
   • ปริมาณการฟื้นฟู HP ของสกิล Blood Drain เพิ่มขึ้นจาก 100% ของความเสียหาย เป็น 150% ของความเสียหาย
   • ปริมาณการเสีย HP ของสกิล Bloody Ruin เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 5% และ Power เพิ่มขึ้นจาก 182×2/200×2 เป็น 236×2/260×2
   • ลบเอฟเฟกต์ Instant casting และเพิ่มเอฟเฟกต์ Consecutive Attack เพื่อให้คำอธิบายของสกิล Soaring Sword ตรงกับเอฟเฟกต์ที่ใช้งานจริง
  • Archer
   • ปริมาณความเสียหาย PVP ที่มอบให้กับตัวละคร Archer เพิ่มขึ้น 15%
   • Windforce Arrow เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power ของ Windforce Arrow เพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 50 และ Power ของ Windforce Arrow : Enhancement เพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 90
    – ปรับปรุงให้เอฟเฟกต์ Windforce Arrow, Windforce Arrow : Enhancement มีผลใช้งานกับ PC ก่อน
   • เมื่อใช้ Mighty Tornado Skill Attribute ของสกิล Tornado แม้ว่าเอฟเฟกต์ Barrier จะถูกลบล้าง แต่ว่าสถานะการเพิ่ม Dodge และต้านทาน Crowd Control จะยังคงอยู่
   • สกิล Blades เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เปลี่ยนจากธาตุ Nature เป็นธาตุ Light และเอฟเฟกต์ Knockback เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Bind เมื่อ Blades (Hit ครั้งแรก) โดนเป้าหมาย และลบเอฟเฟกต์ Bind เมื่อ Pounding Wind (Hit ครั้งที่สอง) โดนเป้าหมาย
    – เงื่อนไขการติดตั้ง Burststar เมื่อใช้ Explosive Blades Skill Attribute เปลี่ยนจากเมื่อ Pounding Wind โดนเป้าหมาย เป็นเมื่อ Blades โดนเป้าหมาย
    – ลบเอฟเฟกต์ Stealth เมื่อใช้ Mighty Blades Skill Attribute และเมื่อโดนเป้าหมาย เปลี่ยนเป็นลด Cooldown ของสกิล Cyclone Windforce Arrow 40%
   • เพิ่มเอฟเฟกต์ Counter ในสกิล Cyclone Windforce Arrow
   • เพิ่มเอฟเฟกต์ Blind (ลด Accuracy 600) เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อใช้ Hurled Cyclone Windforce Arrow Skill Attribute ของสกิล Cyclone Windforce Arrow แล้วโดนเป้าหมาย 3 ครั้ง
  • Paladin
   • สกิล Rushing Light เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Platform ที่ถูกสร้างขึ้นในสถานะ Faith of Judgement จะใช้งานเอฟเฟกต์ลดความเสียหาย 3% ที่ได้รับจากสกิล Light ที่กรูเข้ามาจากความเสียหายครั้งที่ 2 เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายที่เป็น PC
    – ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Cooldown 50% เมื่อใช้ ‘Infinite Rushing Light’ Skill Attribute และเปลี่ยน Cooldown เป็น 20 วินาที
    – Balanced Rushing Light Skill Attribute เปลี่ยนเป็นสกิลโจมตีโดยสมบูรณ์ Cooldown 15 วินาที, สร้าง Platform แก่ศัตรู 7 คนสูงสุดในระยะ, ลด MOV SPD 10% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อโดนเป้าหมาย, ใช้งานเอฟเฟกต์ Bind เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อทับซ้อน 3 ครั้ง
   • ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Metatron’s Protection ที่มีผลใช้งาน เมื่อใช้ Mental Shield of Protection Skill Attribute ของสกิล Shield of Protection ลดลงจาก 5 วินาที เป็น 3 วินาทีระยะเวลาต้านทานเอฟเฟกต์ Crowd Control ที่มีผลใช้งานเมื่อใช้ Unrelenting Divine Punishment Skill Attribute ของสกิล Divine Punishment ลดลงจาก 5 วินาที เป็น 3 วินาที
   • Cooldown เปลี่ยนเป็น 20 วินาที เมื่อใช้ Active Blink Sword Skill Attribute ของสกิล Blink Sword ร่วมกับ Infinite Rushing Light Skill Attribute และ Cooldown เปลี่ยนเป็น 15 วินาที เมื่อใช้ร่วมกับ Balanced Rushing Light Skill Attribute
   • สกิล Light’s Grace เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้.
    – ลบเอฟเฟกต์ลดปริมาณความเสียหาย 20% ที่ได้รับจากกระสุนของสกิล Light’s Grace และเพิ่มเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด 10%
    – เพิ่มปริมาณการลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดเมื่อใช้ Light’s Grace Skill Attribute ของ Protection จาก 10% เป็น 15% และ ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ลดลง 30%
    – เอฟเฟกต์ลดปริมาณความเสียหายธาตุ Light, Dark 30% เปลี่ยนเป็น ลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด 15% เมื่อใช้ Mighty Light’s Grace Skill Attribute
   • ลด Healing Power ทุกวินาทีจาก 50 เป็น 30 เมื่อใช้ Agile Holy Ground Skill Attribute ของสกิล Holy Ground
   • เพิ่มเอฟเฟกต์ Counter ลงในสกิล Annihilating Light
   • เพิ่มการใช้งานเอฟเฟกต์ Knockdown เมื่อ Sword Energy ครั้งที่ 2 โดนเป้าหมาย เมื่อใช้ Active Annihilating Light Skill Attribute ของสกิล Annihilating Light
   • ระยะห่างของดาบที่ถูกยิงของ Hurled Containment Skill Attribute ของสกิล Containment เพิ่มขึ้นจากเดิม 40% และระยะการโจมตีของดาบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • Soulbringer
   • ปริมาณการฟื้นฟู HP เมื่อใช้สกิล Wraith Fusion ลดลงจาก 30% เป็น 20%
   • เมื่อใช้สกิล Demon Annihilation หากอยู่ในสถานะ Soul Energy เต็ม จะเกิดเอฟเฟกต์ ‘Art of Illusion’ และเกิด Physical DMG 100 และเอฟเฟกต์ Stiffen เมื่อโดนเป้าหมาย ทก 0.1 วินาที สูงสุด 10
   • Power เป้าหมาย NPC ของสกิล Sword Energy Storm เพิ่มขึ้นจาก 160 เป็น 208
   • เปลี่ยนเอฟเฟกต์ Soul Energy ใน Tooltip ของสกิล Soulbringer Demon Multi-Slash
    – เพิ่มคำว่า “เพิ่ม ATK SPD 3% (ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง)”
 • Rune Attributes
  • Protection
   • แก้ไขปัญหาที่แสดงข้อมูลของ Rune Attribute ในคลิปคำแนะนำของ Extrication Rune Attribute อย่างไม่ถูกต้อง
 • Content
  • กรณีที่ในไอดีมีตัวละครซึ่งเสร็จสิ้นเควสต์ [House] ก้าวแรกสู่การบุกเบิก แล้วเมื่อสร้างตัวละครใหม่ จะสามารถเข้าบ้านของตัวเองได้ทันทีตั้งแต่เลเวล 36 โดยไม่ต้องทำเควสอีก
  • เพิ่มพื้นที่ใหม่ที่มีมอนสเตอร์เลเวล 52~54 ปรากฏ
   – พื้นที่ Molar Castle(Ontari), Pirate Base(Vulpin) ตั้งอยู่ข้างๆ Gray Mountain, Reclaimed Honor ซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มต้น
   – จะต้องสร้างปาร์ตี้เพื่อจู่โจมตี เนื่องจากเลเวลไอเทมแนะนำ 850, Accuracy ที่แนะนำ 350 ขึ้นไป และ Vitality ของมอนสเตอร์สูง
   – เมื่อรางวัลเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ แต่ว่าสามารถรับวัตถุดิบสำหรับอัปเกรดผ่านทางรางวัลเสร็จสิ้นเควสต์เมื่อรับเควสต์รายวัน
  • เพิ่ม Shrine of Greed F3 Sword Edge of Jealousy
   – Shrine of Greed F3 นั้น นักผจญภัยเลเวล 48 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าได้, เลเวลไอเทมที่แนะนำ 900, Accuracy ที่แนะนำ 400 ~ 450
   – ต้องการไอเทม ‘Sword Edge of Jealousy Entry Ticket’ สำหรับเข้า และสามารถรับได้จาก Shrine of Greed F2, F3
  • เปลี่ยนราคาขายของไอเทม ‘Entrance of Gluttony Entry Ticket’ ใน Shrine of Greed Shop จาก 80,000 Gold เป็น 20,000 Gold
  • เพิ่มอัตราดรอปของไอเทม ‘Pale Runestone Fragment ‘, ‘Balanced Rune Powder’, Soul Stone Box  และของจิปาถะที่ได้รับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั่วไปใน Shrine of Greed
  • แก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ทั่วไปใน Shrine of Greed F1 ปรากฏตัวในตำแหน่งที่ไม่สามารถโจมตีได้
  • เพิ่มฟังก์ชั่นยกเว้นบอสเป็นเป้าหมายการต่อสู้ในระบบช่วยเหลือการต่อสู้ ทำให้ไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์บอส เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์บอสอยู่ร่วมกับมอนสเตอร์ทั่วไป
  • มอนสเตอร์ Breath Boss มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
   – เปลี่ยนให้สามารถรับไอเทม Breath เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในฟิลด์ Harth
   – ลบการจำกัดจำนวนรางวัลการกำจัดมอนสเตอร์ Breath Boss ภายใน Mana Wall
   – ไอเทม Breath ภายใน Mana Wall เดิม เปลี่ยนเป็นไอเทม Old Breath และสามารถแลกเป็นไอเทมภายใน Mana Wall ใหม่ ได้ที่ Exchange Shop ที่ปรากฏเมื่อคลิกขวาที่ไอเทม (สามารถแลกเป็นไอเทม Breath ของบอสเดียวกันเท่านั้น)
   – เปลี่ยนให้สามารถอัญเชิญด้วยไอเทม Breath ใหม่เท่านั้น เมื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ Breath Boss ภายใน Mana Wall
   – เปลี่ยนให้สามารถทำเควสต์ Breath Altar ด้วยไอเทม Breath ใหม่ ในบรรดาเควสต์ซ้ำรายวันภายใน Mana Wall
   – เปลี่ยนเวลาการเกิดใหม่ของ Breath Boss ภายนอก Mana Wall จาก 30 นาที เป็น 10 นาที
   – เปลี่ยนเวลาการเกิดใหม่ของ Breath Boss ภายใน Mana Wall จาก 2 ชั่วโมง เป็น 30 นาที
   – เพิ่ม Vitality ของมอนสเตอร์ Breath Boss และใช้งานเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับ
   รางวัลมอนสเตอร์ Breath Boss เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
   – สามารถรับไอเทม [Account] Brilliant Enhancing Agent และ Enhancement Aura เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ Breath Boss ด้านนอก Mana Wall
   – สามารถรับไอเทม [Account] Radiant Enhancing Agent และ Enhancement Aura เมื่อกำจัดมอนสเอตร์ Breath Boss ด้านใน Mana Wall
   – เปลี่ยนให้สามารถรับไอเทม [Account] Radiant Enhancing Agent แทนไอเทม [Account] Faint Enhancing Agent จากไอเทม Box of Breath ที่ได้รับเมื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ Breath Boss
  • จัดวาง Magic Amplifier เพิ่มเติมที่ทางเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ที่ดำเนิน Realm War
  • ปรับปรุงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปด้านนอกหมู่บ้านได้หลังจากเคลื่อนย้ายไปยัง Airship เนื่องจากจัดวางวัตถุภายในหมู่บ้านที่ดำเนิน Realm War เพิ่มเติม
  • Realm War ในพื้นที่ Malignant Boundary VS Executioner’s Front นั้น ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สวมใส่, Rune Attribute Point, Skill Attribute Point ให้ตรงกับ Balance Arena
   – เพิ่ม UI ที่สามารถตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับคอนเทนต์ Balance ที่ UI เข้าร่วม Realm War ในพื้นที่ดังกล่าว
  • ไอเทม Realm Reward Box ที่ได้รับเป็นรางวัลส่วนตัวหลังจากเข้าร่วม Realm War ถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมแบบมีระยะเวลา
  • เพิ่ม UI ที่สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ปิดกั้น
   – สามารถตรวจสอบรายชื่อปิดกั้นการแชทได้ที่ด้านขวาของไอค่อนการตั้งค่าการแชทที่ด้านล่าง UI แชท
   – บันทึกรายชื่อปิดกั้นตามตัวละคร และรายชื่อปิดกั้นจะไม่คงเดิม ถ้าหากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ใช้เนื่องจากไม่ได้บันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
  • ปรัปปรุงให้สามารถยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนได้
  • เพิ่มเวลาหมดอายุเมื่อลงทะเบียนไอเทมลงใน Marketplace จาก 1 วัน เป็น 3 วัน
  • เปลี่ยนให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของไอเทมที่ขายเรียบร้อยใน Marketplace
  • ปรับปรุงให้สามารถอัปเกรดโดยการเสียวัตถุดิบไปพร้อมกันได้ในกรณีที่สามารถอัปเกรดได้ เนื่องจากทำการรวมจำนวนไอเทมทั่วไป, Bind และไอเทม Enhancing Agent, Enhancement Element เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อทำการอัปเกรดไอเทมอุปกรณ์
  • ปรับปรุงให้ลงทะเบียน Accessory Enhance Stone เป็นวัตถุดิบอัปเกรดก่อน หลังจากทำการอัปเกรดเครื่องประดับด้วย Accessory Refining Stone เมื่ออยู่ในสถานะกำลังครอบครองเครื่องประดับแบบเดียวกัน และ Accessory Enhance Stone 2 ชิ้นขึ้นไป
 • Dimensional Portal
  • เปลี่ยนให้ตัวละครภายในบัญชีใช้ระยะเวลาใช้งาน Secret Sea, Forest of Ensnarement Dimensional Portal ร่วมกัน
   – สามารถใช้ Secret Sea Dimensional Portal ทุกวันเป็นเวลา 30 นาที ส่วน Forest of Ensnarement Dimensional Portal สามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
   – ลบ Entry Ticket Merchant NPC ที่ทางเข้า Secret Sea, Forest of Ensnarement Dimensional Portal
   – ไอเทม Entry Ticket ที่ซื้อก่อนที่จะอัปเดตสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาใช้งาน
  • ปรับปรุงให้สามารถขี่พาหนะที่ Dimensional Portal ดังต่อไปนี้ ยกเว้น Wraith Monastery Dimensional Portal
   – Dimensional Portal เป้าหมาย : Abandoned Underground Temple, Dragon Garden, Exile’s Isle, Nousgard Hunting Grounds, Odin’s Sky Isle, Black Mecha Basin, Sandstorm Valley
  • เพิ่มข้อความคำว่าไม่สามารถเข้าได้ เมื่อใช้ Dimensional Portal ในขณะต่อสู้
  • Exile’s Isle ปรับปรุงให้ปรากฏกุญแจที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง ในกรณีที่ตัวละครซึ่งมีสิทธิ์ครอบครองกุญแจหลังจากกำจัดมอนสเตอร์ภายใน Exile’s Isle ไม่รับกุญแจเกินกว่า 5 นาที
   – กุญแจที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองนั้น ตัวละครทั้งหมดสามารถรับได้
 • Dungeon
  • เปลี่ยนไอเทม Tigris Battle Potion เป็นไอเทม Tigris Battle Potion III  จากในบรรดาไอเทมภายใน  Gear Shop Special Support Box ซึ่งได้รับเมื่อเสร็จสิ้น Party Dungeon Stage 6
   – มีผลตั้งแต่ไอเทม Gear Shop Special Support Box ที่ได้รับหลังจากอัปเดต
  • รางวัลของ Goblin Cave Time Attack Dungeon ถูกเปลี่ยนให้ตรงกับรางวัลของ Ship Sanctuary Time Attack Dungeon
  • เพิ่ม Chaos Callius Raid Dungeon
   – เลเวลตัวละคร 48 ขึ้นไป, ไอเทมที่สวมใส่เลเวล 1050 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถเข้า Raid Dungeon เท่านั้น
   – ในการเข้าดันเจี้ยนนั้น ถ้าหากจำนวนสมาชิก Assault Team ที่เข้าต่ำกว่า 30 10 คน หัวหน้า Assault Team เท่านั้นที่สามารถรับสมัครสมาชิก Assault Team ผ่านทางฟังก์ชั่นเชิญเข้า Assault Team และแสดง UI การเข้า Raid Dungeon เมื่อ Assault Team เข้าร่วม (แก้ไขเมื่อ 10:24)
   – รางวัล Raid Dungeon สามารถรับได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ จำนวนครั้งที่สามารถรับรางวัลจะถูกชาร์จในเวลา 6 โมงเช้าของวันพุธ
   – เมื่อเล่น Raid สำเร็จ จะได้รับ Callius Belt ระดับ Epic, สัตว์เลี้ยงที่สร้างความเสียหายตามสายพันธุ์ ตามอัตรา
   – เพิ่มผลงาน, Title และการจัดอันดับที่เกี่ยวข้องกับ Chaos Callius Raid Dungeon
 • Item
  • เปลี่ยนให้สามารถกำหนดเอฟเฟกต์สูงสุด 3 อย่าง เมื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์สุ่มของไอเทมอุปกรณ์ระดับ Uncommon, Rare, Epic
   – จำเป็นต้องใช้ไอเทม Random Effect Lock 16 ชิ้น เมื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์สุ่ม หลังจากกำหนดเอฟเฟกต์สุ่ม 3 อย่าง
  • Cooldown ของ Dimensional Portal Usage Time Increase Potion เปลี่ยนเป็น 1 นาที
   – Dimensional Portal Usage Time Increase Potion ประเภทเดียวกันจะใช้ Cooldown ร่วมกัน
  • ชื่อของไอเทม Palace of Opportunity Time Recharge Potion เปลี่ยนเป็น Individual Daily Dimensional Portal Time Recharge Potion
  • ลบข้อมูลแหล่งได้รับในคำอธิบายไอเทม Unstable Accelerant Piece และเพิ่มคำว่าเป็นไอเทมที่ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
  • เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับการแยกส่วนลงในคำอธิบายของไอเทม White Armored Lion
 • Quest
  • รางวัลเสร็จสิ้นเควสต์แนะนำและเนื้อเรื่องส่วน เปลี่ยนเป็นไอเทมเซ็ตระดับ Epic และวัตถุดิบอัปเกรดอุปกรณ์ระดับ Epic
  • ไอเทมรางวัลเควสต์ เลเวล 47, 48 เปลี่ยนเป็น [Bind] Legendary Sharp Equipment Box
  • รางวัลเควสต์  [Dungeon] พิชิต Party Dungeon เปลี่ยนจากไอเทม Faint Set Enhancement Rate Aid เป็นไอเทม Rare Enhancement Rate Aid I
  • เพิ่มไอเทม Lucky Aura ในรางวัลเควสต์การสร้างรายวัน
  • เปลี่ยนเนื้อหาคำสนทนาเมื่อทำเควสต์แนะนำบางส่วน
  • ปรับปรุงให้ไม่เปลี่ยนแชนแนล Conflict/Peace เมื่อออกจากพื้นที่ที่ทำเควสต์
  • เพิ่มจำนวน Enhancement Aura, Pioneer Token ที่ได้รับเมื่อเสร็จสิ้น World Quest
   – จำนวนการครอบครอง Pioneer Token สูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 9,000 ชิ้นเป็น 15,000 ชิ้น
   – เพิ่มจำนวนจำกัดการซื้อวัตถุดิบสำหรับอัปเกรดของ Pioneer Token Exchange Shop
 • UI
  • เพิ่มรูป Loading เกี่ยวกับคอนเทนต์ใหม่
  • ปรับปรุงให้แบ่งแยกไอเทมที่จำเป็นในการซื้อของ Fragment/Piece of Resistance Shop
  • ปรับปรุงให้สามารถตั้งค่าให้เห็นหรือไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของอุปกรณ์สไตล์ในทุกส่วน
  • ปรับปรุงให้เมื่อลงทะเบียนไอเทมใน UI เปลี่ยนเอฟเฟกต์สุ่ม ข้อมูลของเอฟเฟกต์สุ่มที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะแสดงที่ UI โดยแบ่งแยกตามระดับการอัปเกรดและระดับของไอเทม

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

 • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
 • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น

3. Ruby Shop Update