[Event] Hunting Hot Time เพิ่ม EXP +100% และ Gold Drop

199

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดกิจกรรม :

ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพิ่ม Hunting EXP +100% และ Gold Drop 20%

รายละเอียด
Hunting EXP +100% Event
Gold Drop 20% Event