Bảo trì 10/11 2022

268

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

 • Bảo trì bình thường.
 • Các hoạt động đặc biệt sẽ bắt đầu trong 10/11/2022 – 1/12/2022 như sau :
  • Tăng cơ hội nâng cấp Runestones x 2
  • Tăng Drop Rate trong dungeon 30%
  • Khi vào game, bạn sẽ nhận được các item sau mỗi ngày qua hòm thư. (08:00 GMT+8)
   • [Event] Dungeon Reward Recharge Ticket (3 Days) x1
   • [Untradeable] Eternal Elixir of Wrath III x1
   • [Untradeable] Eternal Elixir of Death III x1
   • [Untradeable] Eternal Endurance Elixir III x1
  • Thay đổi item từ online sau 30 phút thành [Account] Equipment Enhance Stone Selection Box (mở sẽ nhận được [Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x1 and [Account] Refine Enhance Stone Selection Box x10).
 • Bắt đầu sự kiện : Constellation Attendance & Collection chi tiết Click
 • Gear Shop
  • Thêm item mới :
   • [Rare] Artifact Upgrade Stone Package / 3900 Gear / Giới hạn mua: 1 lần
   • [Account] Artifact Enhancement Stone / 250 Gear / Giới hạn mua: 15 lần
   • Artifact Enhancement Stone Box / 1800 Gear / Giới hạn mua: 3 lần
   • Luminous Breakthrough Expander / 33000 Gear / Mua không giới hạn
  • Loại bỏ các item:
   • [Event] Mana Crystal Random Box
   • [Event] Mana Crystal Random Box 10+1
   • Magic Stone Material Box

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

 • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
 • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop Here.