Bảo trì 13/10/2022

231

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

 • Bảo trì bình thường.
 • Đã điều chỉnh giá thương mại cao nhất/thấp nhất cho một số item trong Marketplace.
 • Kết thúc sự kiện Sky Crystal Harvest Festival.
 • Bắt đầu sự kiện : Sky Slayer Click
 • Bắt đầu sự kiện : Instruments for a Band Click
 • Bắt đầu sự kiện : Hot Time Event : Balance Arena Honor Point 200% Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

 • Đã giải quyết các vấn đề về lag trong một số khu vực nhất định.
 • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
 • Mystic – Skill Attribute: Đã thay đổi Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.
 • Item name “2022 Tigris Cube IV” sai, đúng là “2022 Tigris Cube II”.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây