Bảo trì 15/12 2022

232

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

  • Bảo trì bình thường.
  • Bắt đầu Event: Santa is coming to Harth chi tiết Click.
  • Tăng tỷ lệ thành công Cường hóa trang bị lên 10% Cho đến ngày 29 tháng 12 năm 2022. (Trước khi bảo trì)

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

  • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
  • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.