Bảo trì 15 tháng 9 2022

242

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Đã sửa giá một số item trên chợ.
  • Sửa chi tiết Gunner – Skill Attribute: Agile Explosive Leap.
  • Bắt đầu “Event: Daily Elyon Box Event”: Click
  • Xóa Item[Event] Harvest Festival Token” từ Event: Harvest Festival
  • Xóa Item [Event] Observation Telescope và [Event] Gift Full of Wishes từ Event: Meteor Shower

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
  • Mystic – Thuộc tính kỹ năng: Đã thay đổi Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Tìm hiểu thêm về bản cập nhật Ruby Shop ở đây