Bảo trì 17/11 2022

247

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

  • Bảo trì bình thường.
  • Start Event: Mystery Stone Attendance chi tiết Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

  • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
  • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm cập nhật Ruby Shop ở đây.