Bảo trì 20 tháng 10 năm 2022

229

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì bình thường.
  • Reset Honor point về 0.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về độ trễ ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
  • Mystic – Skill Attribute: Đã thay đổi Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.

3. Cập nhật Ruby Shop