Bảo trì 22/12 2022

221

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

  • Bảo trì bình thường.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

  • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
  • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.