Bảo trì 25/08/2022

253

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Mở lại Quest thế giới.
  • Reset Honor Point về 0.
  • Thông báo: Tuần cuối của Mana Awakening Leveling (Reset ngày 1 tháng 9 năm 2022)

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Vấn đề về giá của một số item không chính xác trong Marketplace

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.