Bảo trì 3/11 2022

229

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì bình thường.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.