Bảo trì ngày 19/01 2023

127

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì bình thường.
  • Sửa “[Event] Festival Celebration Coin” item có thể được sử dụng bình thường (Item có thể được sử dụng đến ngày 26 tháng 1 năm 2023)

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

  • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
  • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.