Bảo trì ngày 2 /2/2023

113

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì bình thường.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

  • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
  • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.