Bảo trì ngày 22 tháng 9 2022

254

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì Bình thường.
  • Đặt lại Điểm Honor thành 0.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
  • Mystic – Skill Attribute: Đã thay đổi Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.

3. Cập nhật Ruby Shop 

  • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.