Bảo trì ngày 29/12 năm 2022

169

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

 • Bảo trì bình thường.
 • Bắt đầu sự kiện :
  • 29 tháng 12 năm 2022 – 12 tháng 1 năm 2023
   • Happy New Year Festival Treasure Hunt Click
  • 30 tháng 12 năm 2022 – 4 tháng 1 năm 2023
   • New Year Countdown Daily Login Click
  • 1-31 tháng 1 năm 2023
   • [ELYON Pass] Season 7 Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

 • Đã giải quyết vấn đề lag ở một số khu vực nhất định.
 • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.