Bảo trì ngày 6/10/2022

210

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì thông thường.
  • Bắt đầu sự kiện : Welcome New Hero Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
  • Mystic – Skill Attribute: Đã thay đổi Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Xem thêm cập nhật Ruby Shop ở đây.