Bảo trì ngày 8 tháng 9 năm 2022

200

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

  • Bảo trì bình thường.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

  • Đã giải quyết các vấn đề về lag ở một số khu vực nhất định.
  • Cải thiện khả năng phát hiện chương trình gian lận.
  • Mystic – Thuộc tính kỹ năng: Toxic Swarm Đề xuất VDO không chính xác.
  • Gunner – Thuộc tính kỹ năng: Agile Explosive Leap có chi tiết sai.

3. Cập nhật Ruby Shop

  • Tìm hiểu thêm về bản cập nhật Ruby Shop ở đây.