Cập nhật Ruby Shop 08/09/2022

228

Item Name Giá (Ruby)
Elyon Game Player Tracksuit (F) 1,500
1,350
Đến 15/09/2022
(Trước bảo trì)
Elyon Game Player Tracksuit (M) 1,500
1,350
Đến 15/09/2022
(Trước bảo trì)

Item Name Giá (Ruby)
Pet Registration: White Calf 550

Thời gian: Đến 15/09/2022 (Trước bảo trì)

  9.9 Package I
(99 Ruby)
1 ครั้งต่อ 1 ID

Item Name
Inventory Slot Expansion +8 x1

 

  9.9 Package II
(999 Ruby)
Item Name
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
Safe Enhancement Tool x10
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x5

 

9.9 Package III
(9,999 Ruby)
Item Name
Radiant Luminus Box x2
Radiant Luminus Converter (Epic) x5
Luminus Random Box 10+1 x2