Cập nhật Ruby Shop 08/12/2022

184

Item Name Price (Ruby)
Nomad’s Sky Outfit (F) 1,850
1,665
Đến 15/12/2022 (Trước bảo trì)
Nomad’s Solid Outfit (M) 1,850
1,665
Đến 15/12/2022 (Trước bảo trì)

Thời gian : Đến15/12/2022 (Trước bảo trì)

12.12 Package I
(120 Ruby)
Item Name
Inventory Slot Expansion +8 x 1
Storage Slot Expansion +7 x 1

 

 

12.12 Package II
(1200 Ruby)
Item Name
Legendary Enhancement Rate Aid II x 50
[Account] Brilliant Enhancing Agent x 1000
[Account] Brilliant Enhancement Element x 200
Enhancement Aura x500,000 x 10

 

 

12.12 Package III
(12000 Ruby)
Item Name
Brilliant Luminus Box x 1
Radiant Luminus Converter (Lengedary) x 1
Luminus Slot Expansion Ticket 10+2 x 1