Cập nhật Ruby Shop 13/10/2022

186

Item Name Giá (Ruby)
Hakama (F) 1,850
1,665
Đến 20/10/2022
(Trước bảo trì)
Hakama (M) 1,500
1,350
Đến 20/10/2022
(Trước bảo trì)

Thời gian: Đến 27/10/2022 (Trước bảo trì)

Cruiser Bike Loot Box
Name Giá (Ruby)
Cruiser Bike Loot Box x 1 120
Cruiser Bike Loot Box x 10+1 1,200

 

Cruiser Bike Loot Box Details
Cruiser Bike Selection Box I x1 Cruiser Bike Selection Box II x1
Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 [Tradeable] Radiant Set Enhancement Rate Aid x1
Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1 Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2
Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1 Unstable Armor Enhance Stone x1∼2
Weapon Enhancement Reset Scroll x1∼2 [Account] Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2
Armor Enhancement Reset Scroll x1∼2 [Account] Unstable Armor Enhance Stone x1∼2
Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2 Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2
Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2 Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2
Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3 [Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1 [Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2
Sealed Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3 Epic Random Equipment Effect Lock x6∼10
Sealed Legendary Equipment Random Effect-Changer x1 Legendary Random Equipment Effect Lock x3∼5
Decoration Token x1∼2 Hunting Mana EXP +200% Potion x1∼3
Safe Enhancement Tool x1∼2 Hunting EXP Gain +200% Potion x1∼2
Resurrection Scroll x1∼2 Weapon Enhancement Reset Scroll x1
Death EXP Recovery Scroll x1∼2 Armor Enhancement Reset Scroll x1
Tigris Battle Potion III x1∼2

 

Item Name Giá (Ruby)
Golden Wings Wingsuit 1200

Thời gian: Đến 20/10/2022 (Trước bảo trì)

Pet Trainer Package I
2,070 Ruby
(1760 Ruby)

Item Name
Pet Skill Change Ticket x10
Pet Slot Expansion Ticket x3

 

Pet Trainer Package II
5,500 Ruby
(4675 Ruby)

Item Name
Pet Registration: Siamese Cat x10
Tigris Battle Potion III x5

 

Pet Trainer Package III
6,600 Ruby
(5300 Ruby)

Item Name
Premium Pet Skill Change Ticket x20
Tigris Battle Potion III x5

 

Thời gian: Đến 27/10/2022 (Trước bảo trì)

Gold Windborne Limited Package
(4200 Ruby)
1 lần mỗi ID
Item Name
Gold Windborne Wingsuit x1
Brilliant Weapon Enhancement Slot Restoration Scroll x1
Brilliant Armor Enhancement Slot Restoration Scroll x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x5
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x5