Cập nhật Ruby Shop 15/09/2022

282

Thời gian: Đến 29/09/2022 (Trước bảo trì)

  Fantasy outfit loot box
Tên Giá (Ruby)
Fantasy outfit loot box x 1 180
Fantasy outfit loot box x 10+1 1,350

 

Fantasy Outfit Loot Box Details
Fantasy outfit loot box x1 Radiant Set Enhancement Rate Aid x1
[Tradeable] Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Weapon Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Armor Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
Epic Random Equipment Effect Lock x6∼10 Sealed Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Legendary Random Equipment Effect Lock x3∼5 Decoration Token x1∼2
Hunting Mana EXP +200% Potion x1∼3 Safe Enhancement Tool x1∼2
Hunting EXP Gain +200% Potion x1∼2 Resurrection Scroll x1∼2
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 Death EXP Recovery Scroll x1∼2
Armor Enhancement Reset Scroll x1 Tigris Battle Potion III x1∼2

Tên Giá (Ruby)
Eternal Phoenix Wings 1,200
Serious Black Tiger 1,200

Thời gian: Đến 22/09/2022 (Trước bảo trì)

Rune Stone Growth Package
(450 Ruby)
Item Name
Level 5 Growth Runestone x1
Unstable Catalyst x1
Safe Enhancement Tool x5
Rune Stone Growth Package II
(900 Ruby)
Item Tên
Level 5 Growth Runestone x2
Unstable Catalyst x5
Safe Enhancement Tool x12