Cập nhật Ruby Shop 17/11/2022

194

Item Name Price (Ruby)
Punky Leather Garter (F) 1,850
1,665
Đến 24/11/2022
(Trước bảo trì)
Purple Suit (M) 1,850
1,665
Đến 24/11/2022
(Trước bảo trì)

Thời gian: Đến 1/12/2022 (Trước bảo trì)

Twin-tailed Elin Random box
Name Price (Ruby)
Twin-tailed Elin Random box x 1 150
Twin-tailed Elin Random box 10+1 1500

Thời gian: Đến 1/12/2022 (Trước bảo trì)

Double Elin Random box Package
(2800 Ruby)

Item Name
Twin-tailed Elin Random box 10+1 x1
Idol Elin Pet Random Box 10+1 x 1
Pet Slot Expansion Ticket x2 x 1

 

Trước: Đến 1/12/2022 (Trước bảo trì)

Tigris II Gear promotion package I 
(1000 Ruby)
3 Times / ID / Day
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x1
10,000 Gear x1

 

 

Tigris II Gear promotion package II
(3000 Ruby)
3 Times / ID / Week
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x3
30,000 Gear x 1

 

 

Tigris II Gear promotion package III
(6000 Ruby)
3 Times / ID / Week
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x5
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
Safe Enhancement Tool x5
[Account] Blessed Enhance Stone Box x5
60,000 Gear x1