Cập nhật Ruby Shop 18/08/2022

205

Item Tên Giá (Ruby)
Lovely Maid Bonnet (M) 1,800
1,665
Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)
Lovely Maid Outfit (M) 1,800
1,665
Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)
Lovely Maid Bonnet (F) 1,800
1,665
Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)
Lovely Maid Outfit (F) 1,800
1,665
Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)

 


 

Item Tên Giá (Ruby)
Curious Mount Box – [Lion] 1200

Thời gian bán: Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)

 Blessed Package I
(1,650 Ruby)
Item Tên
[Event] Equipment Enhancement Support Box II 10+1
Safe Enhancement Tool x10
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x2

 

Blessed Package II
(1,650 Ruby)
Item Tên
[Event] Equipment Enhancement Support Box III 10+1
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
Epic Reset Scroll Selection Box x1
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x2