Cập nhật Ruby Shop 2/2/2023

93

Cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2023 (Trước bảo trì)

Queen’s Guard Outfit & Weapon Random Box
Name Price (Ruby)
Queen’s Guard Outfit & Weapon Random Box x 1 150
Queen’s Guard Outfit & Weapon Random Box 10+1 x 1 1500

Name Price (Ruby)
Armor Rhino 1,200
845
Đến 09/02/2023
(Trước bảo trì)

Cho đến ngày 16/2/2023 (Trước bảo trì)

Epic Enhancement Package II
(1600 Ruby)
Item Name
Epic Enhancement Rate Aid II x 100
[Account] Radiant Enhancing Agent x 2000
Radiant Enhancement Element x 400
Enhancement Aura x500,000 x 14

 

Legendary Enhancement Package II
(2400 Ruby)
Item Name
Legendary Enhancement Rate Aid II x 100
[Account] Brilliant Enhancing Agent x 2000
[Account] Brilliant Enhancement Element x 400
Enhancement Aura x500,000 x 20

 

Legendary Equipment Random Effect Change Package II
(800 Ruby)
Item Name
Legendary Equipment Random Effect-Changer x 5
Legendary Random Equipment Effect Lock x 245