Cập nhật Ruby Shop 22/12/2022

177

Thời gian: Đến 05/01/2023 (Trước bảo trì)

Christmas Outfit Random Box
Name Price (Ruby)
Christmas Outfit Random Box x 1 150
Christmas Outfit Random Box 10+1 x 1 1500

 

Santa Elin Random box
Name Price (Ruby)
Santa Elin Random box x 1 150
Santa Elin Random box 10+1 x 1 1500

 

Name Price (Ruby)
Red-Antlered Christmas Rudolph 840
White-Antlered Christmas Rudolph

Tigris II Gear promotion package I 
(1000 Ruby)
3 Times / ID / Day
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x 1
 10,000 Gear x 1

 

 

Tigris II Gear promotion package II
(3000 Ruby)
3 Times / ID / Week
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x 2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x 1
[Account] Brilliant Enhancing Agent x 500
[Account] Brilliant Enhancement Element x 100
30,000 Gear x 1

 

 

 

Tigris II Gear promotion package III
(6000 Ruby)
3 Times / ID / Week
Item Name
[Untradeable] 2022 Tigris Cube IV 10+1 x5
Legendary Enhancement Rate Aid II x 100
[Account] Brilliant Enhancing Agent x 2000
[Account] Brilliant Enhancement Element x 400
Enhancement Aura x500,000 x 20
60,000 Gear x 1