Cập nhật Ruby Shop 25/08/2022

260

Item Tên Giá (Ruby)
Dark Rabbit Outfit (M) 1,800
1,665
Đến 01/09/2022 (Trước bảo trì)
Dark Rabbit Outfit (F) 1,800
1,665
Đến 01/09/2022 (Trước bảo trì)

 

Thời gian: Đến 01/09/2022 (Trước bảo trì)

  End of Season package I
(900 Ruby)
Item Name
Brilliant Lock Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x5

 

  End of Season package II
(2400 Ruby)
Item Name
Brilliant Luminus Converter x1
Legendary Reset Scroll Selection Box x3
Legendary Equipment Random Effect-Changer x2
Safe Enhancement Tool x10
[Event] Equipment Enhancement Support Box II 10+1 x2

 

  Rune Stone Growth Package
(450 Ruby)
Item Name
Level 5 Growth Runestone
Unstable Catalyst
Safe Enhancement Tool x5

 

  Rune Stone Growth Package II
(900 Ruby)
Item Name
[Level 5] Growth Runestone x2
Unstable Catalyst x5
Safe Enhancement Tool x12