Cập nhật Ruby Shop 27/10/2022

240

Thời gian: Đến 10/11/2022 (Trước bảo trì)

New Halloween Outfit Random Box
Name Price (Ruby)
New Halloween Outfit Random Box x 1 150
New Halloween Outfit Random Box x 10+1 1,500

Item Name Price (Ruby)
Automatic Broom Selection Box 1,200
960

 

Item Name Price (Ruby)
Bahar’s Flame 350

Thời gian: Đến 10/11/2022 (Trước bảo trì)

Gear Change Option Package
(1,250 Ruby)

Item Name
Legendary Equipment Random Effect-Changer x5
4000 Gear x1

 

 

Gear Enhancement Package
(1,000 Ruby)

Item Name
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x3
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
Safe Enhancement Tool x10
1,000 Gears x2

 

Gear Equipment Enhancement Support Package
(1,500 Ruby)

Item Name
[Event] Equipment Enhancement Support Box II 10+1
Safe Enhancement Tool x10
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x5
4000 Gear x1