Cập nhật Ruby Shop 29/09/2022

237

Thời gian: Đến 13/10/2022 (Trước bảo trì)

  Superstar Idol Random Box
Name Price (Ruby)
Superstar Idol Random Box x 1 180
Superstar Idol Random Box x 10+1 1,800

รายละเอียดกล่องสุ่ม Superstar Idol Random Box
Superstar Idol Outfit+Weapon Box x1 Radiant Set Enhancement Rate Aid x1
[Tradeable] Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Weapon Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Armor Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
Epic Random Equipment Effect Lock x6∼10 Sealed Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Legendary Random Equipment Effect Lock x3∼5 Decoration Token x1∼2
Hunting Mana EXP +200% Potion x1∼3 Safe Enhancement Tool x1∼2
Hunting EXP Gain +200% Potion x1∼2 Resurrection Scroll x1∼2
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 Death EXP Recovery Scroll x1∼2
Armor Enhancement Reset Scroll x1 Tigris Battle Potion III x1∼2

Item Name Price (Ruby)
Electric Hoverboard 1200

 

Thời gian: Đến 06/10/2022 (Trước bảo trì)

Shining Luminous Package III
23,000 Ruby
(12,000 Ruby)
(1 Time per 1 ID)
Item Name
Luminus Random Box 10+1 x5
Radiant Luminus Box x1
Luminus Slot Expansion Ticket x2
Luminus Battle Support Box x3

 

 

Shining Luminous Package II
13,500 Ruby
(8,700 Ruby)

Item Name
Luminus Random Box 10+1 x2
Brilliant Luminus Converter x1
1,000 Gears x5

 

 

Shining Luminous Package I
3,720 Ruby
(2,400 Ruby)

Item Name
Luminus Random Box 10+1
Radiant Luminus Converter x1
1,000 Gears x1

 

Item Name Price (Ruby)
Style Equipment Unbind Scroll 330
Style Equipment Unbind Scroll x10 3000

 

Thời gian: Đến 27/10/2022 (Trước bảo trì)

Item Name Price (Ruby)
Wingsuit Enhancement Reset Scroll 360

 

Wingsuit Enhancement Package
(800 Ruby)

Item Name
Mana-imbued Hallunium Fragment x10
Wingsuit Enhancement Reset Scroll

 

Thời gian: Đến 13/10/2022 (Trước bảo trì)

Item Name Price (Ruby)
Runestone Essence Magic Book 20

 

Runestone Essence Magic Book Package
(660 Ruby)

Item Name
Runestone Essence Magic Book x16
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest