Cập nhật Ruby Shop 29/12/2022

139

Item Name Price (Ruby)
Kunoichi Infiltration Suit (F) 2,000
1,760
Đến 05/01/2023 (Trước khi bảo trì)
Ninja Infiltration Suit (M) 2,000
1,760
Đến 05/01/2023 (Trước khi bảo trì)

 

Name Price (Ruby)
Pet Registration: Penguin Doll 550

Thời gian: Đến 12/01/2023 (Trước khi bảo trì)

End Year Sale 2022 Package I
(100 Ruby)
1 Time Per ID
Item Name
Mysterious Luminus Box x 1
Inventory Slot Expansion +8 x 1

 

End Year Sale 2022 Package II
(600 Ruby)
Item Name
Legendary Enhancement Rate Aid II x 20
[Account] Brilliant Enhancing Agent x 500
[Account] Brilliant Enhancement Element x 100
Enhancement Aura x500,000 x 5

 

 

End Year Sale 2022 Package III
(9900 Ruby)
1 Time Per ID
Item Name
Selection Brilliant Luminus Box x 1
Roaming Meteor Fragment x 1
Luminus Breakthrough Expander x 1