Cập nhật Ruby Shop 3/11/2022

202

Item Name Price (Ruby)
Assassin Outfit (F) 1,850
1,665
Đến 10/11/2022
(Trước bảo trì)
Assassin Outfit (M) 1,850
1,665
Đến 10/11/2022
(Trước bảo trì)

Shiba
Inu
Name Price (Ruby)
Shiba Inu x 1 75
Shiba Inu x 10+1 750

Thời gian: Đến 10/11/2022 (Trước bảo trì)

Double Gear Package
(30,000 + 30,000)
(3,000 Ruby)

3 Times Per 1 ID
Item Name
30,000 gears x2

 

Double Gear Package
(10,000 + 10,000)
(1,000 Ruby)

3 Times Per 1 ID
Item Name
10,000 gears x2

 

Double Gear Package
(4,000 + 4,000)
(400 Ruby)

1 Time Per 1 ID
Item Name
4,000 gears x2

 

Double Gear Gackage
(1,000 + 1,000)
(100 Ruby)

1 Time / 1 Day / 1 ID
Item Name
1,000 gears x2