Cập nhật Ruby Shop 5/1/2023

210

Thời gian: Đến 19/01/2023 (Trước khi bảo trì)

Yukata Outfit Random Box
Name Price (Ruby)
Yukata Outfit Random Box x 1 150
Yukata Outfit Random Box 10+1 x 1 1500

Name Price (Ruby)
Cloud Ride 840
Rainbow Cloud Ride 840

Giảm giá năm mới Tất cả trang phục
Giảm 20%
(Chỉ trong nhóm Set và Outfits)
giảm giá cho đến 12/01/2023 (Trước khi bảo trì)