Daily Elyon Box Event

235

Thời gian hoạt động:
12/01, 2023 – 9/02, 2023 (Trước khi bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần tham gia trò chơi trong thời gian diễn ra sự kiện. Sẽ nhận được Daily Day 1 Elyon Box item qua hộp thư khi mở hộp sẽ nhận được hộp của ngày hôm sau
***Bạn có thể mở hộp tiếp theo sau 23 giờ.

Box Image Item Name

Daily Day 1 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x5
[Account] Brilliant Enhancement Element x3
Mana Control Stone I x2

Daily Day 2 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x5
[Account] Brilliant Enhancement Element x3
Mana Control Stone I x2

Daily Day 3 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x5
[Account] Brilliant Enhancement Element x3
Mana Control Stone I x2

Daily Day 4 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x5
[Account] Brilliant Enhancement Element x3
Mana Control Stone II x2

Daily Day 5 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x5
[Account] Brilliant Enhancement Element x3
Mana Control Stone II x2

Daily Day 6 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x10
[Account] Brilliant Enhancement Element x5
Mana Control Stone II x2

Daily Day 7 Elyon Box
[Account] Brilliant Enhancing Agent x10
[Account] Brilliant Enhancement Element x5
Mana Control Stone III x2