Đăng nhập hàng ngày tháng 11 và Phần thưởng online

241

Thời gian sự kiện :

27/10 2022 – 24/11 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện : 

  1. Đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận ngay item.
  2. Người chơi phải nhận giải thưởng theo thứ tự và bạn không thể bỏ qua phần thưởng để nhận các phần thưởng khác.
  3. Trong trường hợp đăng nhập hoàn tất nhưng bạn không nhận được vật phẩm trước khi thời gian diễn ra sự kiện, tất cả vật phẩm sẽ bị mất.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Ngày Đăng Nhập Phần thưởng
Image Chi tiết
1 Runestone Chest x1
2 Transcendent Stone x1
3 Tigris Battle Potion II x1
4 Brilliant Cleansing Stone x1
5 Radiant Lock Box x1
6 Large Rune Powder Pouch x1
7 Dull Luminus Fragment x1
8 Runestone Chest x1
9 [Event] Dungeon Reward Recharge Ticket (3 Days) x1
10 Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) x1
11 Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
12 Brilliant Lock Box x1
13 Luminus Battle Support Box
14 Unstable Enhance Stone Box x1
15 Runestone Chest x1
16 Transcendent Stone x1
17 Hunting Mana EXP +100% Potion (Limited) x1
18 Safe Enhancement Tool x3
19 Radiant Lock Box x1
20 Large Rune Powder Pouch
21 Faint Luminus Fragment X1
22 Runestone Chest x1
23 [Event] Dungeon Reward Recharge Ticket (3 Days) x1
24 Tigris Battle Potion II x1
25 Level 3 Transc. Runestone Chest x1
26 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
27 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
28 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1

Thời gian sự kiện :

29/10 2022 – 27/11 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện : 

  1. Chỉ cần online trong trò chơi trong khoảng thời gian quy định để nhận các item như được chỉ định
  2. Khi ngày mới bắt đầu, thời gian online sẽ được thiết lập lại và bạn có thể online liên tục để nhận các item đã định.
  3. Trong trường hợp online hoàn tất nhưng không nhận item. Nếu một ngày mới bắt đầu, tất cả các item đó sẽ bị xóa.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Login Time Reward Item
Image Details
30 Minutes Faint Hero’s Energy x1
60 Minutes Laurel Wreath Piece 30 x1
90 Minutes Level 2 Runestone Chest x1
120 Minutes Armlet Enhance Stone x1
150 Minutes Radiant Hero’s Energy x1