Đăng nhập hàng ngày tháng 9

384

Thời gian hoạt động :

1-30 tháng 9, 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :

  1. Đăng nhập vào game hàng ngày để nhận ngay item thưởng.
  2. Người chơi phải nhận phần thưởng theo thứ tự và bạn không thể bỏ qua phần thưởng để nhận các phần thưởng khác.
  3. Trong trường hợp đăng nhập xong nhưng bạn không nhận được item trước khi thời gian diễn ra sự kiện, tất cả item sẽ bị mất.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID tài khoản.
Days Reward Item
Image Item Name
1 [Account] Enhance Stone Selection (2)
2 Transcendent Stone (1)
3 Hunting Mana EXP +100% Potion (7 Days)
4 Safe Enhancement Tool
5 Death EXP Recovery Scroll
6 Big Rune Powder Pouch
7 Faint Luminus Fragment
8 Rare Reset Scroll Selection Box
9 Transcendent Stone (1)
10 Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) 
11 [Untradeable] Level 2 Transc. Runestone Selection Box x1
12 Resurrection Scroll
13 Luminus Battle Support Box
14 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
15 Epic Reset Scroll Selection Box
16 Transcendent Stone (1)
17 Hunting Mana EXP +100% Potion (Limited) (1)
18 Safe Enhancement Tool (2)
19 Death EXP Recovery Scroll
20 Large Rune Powder Pouch
21 Faint Luminus Fragment (2)
22 Epic Equipment Random Effect-Changer
23 Transcendent Stone (1)
24 Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) 
25 Level 4 Runestone Selection Chest (1)
26 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
27 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
28 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1