Đăng nhập Năm mới

203

Thời gian hoạt động :
Ngày 1-5 tháng 1 năm 2023 (Trước khi bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
1. Chỉ cần online trong game 30 phút, nhận item miễn phí.
2. 1 ID chỉ được tham gia 1 nhân vật.

Reward Item
Image Item Name
Consumable Reward Token I x1,000
Consumable Reward Token II x1,500
Consumable Reward Token III x4,500
Mana Control Stone I x2