Dungeon Adventure

242

Thời gian hoạt động :
12-26/01 2023 (Trước khi bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần hoàn thành ngục tối trong thời gian sự kiện và bạn sẽ nhận được vật phẩm [Event] Dungeon Exploration Coin” để trao đổi các mặt hàng trong Event Shop Dungeon Coins

(Trong 1 ngày, bạn chỉ có thể nhận vật phẩm từ sự kiện 4 lần trong ngày, và 1 lần tham gia sẽ nhận được tổng cộng 5 [Event] Dungeon Exploration Coins, tổng cộng trong 1 ngày sẽ nhận được 20 xu)

Coin [Event] Dungeon Exploration Coin có thể thu được bằng cách mở hộp sau khi hoàn thành ngục tối

***Sau thời gian diễn ra sự kiện, tất cả [Event] Dungeon Exploration Coin sẽ bị xóa. Vui lòng hoàn thành việc trao đổi vật phẩm trước khi thời gian sự kiện kết thúc***

Image Item Name
[Event] Dungeon Exploration Coin

 

Dungeon Exploration Shop
Image Item Name Coins used to Exchange Number of Exchanges
Mana Control Stone III 5 5 times a week
Mana Control Stone II 3 10 times a week
Mana Control Stone I 1 20 times a week
Legendary Enhancement Rate Aid I 10 3 times a week
Epic Enhancement Rate Aid I 5 5 times a week
Enhancement Aura x500,000 5 3 times a week
Enhancement Aura x100,000 3 5 times a week
Enhancement Aura x10,000 1 Unlimited