[ELYON Pass] Nội Dung Season 1

674

Người chơi có thể mua ELYON Pass Premium Ticket trong trò chơi tại phần Elyon Pass với giá 1.800 Rubi

 

Thời gian bán ELYON Pass Season 1 :

Ngày 7/7 năm 2022, 1300H – ngày 31/7 năm 2022, 2359H

Thời gian hiệu lực ELYON Pass Season 1:

Ngày 7/7 năm 2022, 1300H – ngày 31/7 năm 2022, 2359H

Chi tiết Sự kiện:

Một khi “Elyon Pass Premium Ticket”  được kích hoạt, người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để nhận được điểm. Những điểm này sau đó có thể được sử dụng để đổi các item khác nhau

Phân bổ điểm Elyon Pass:

  1. 200 điểm – Mỗi giờ chơi. (Nếu máy khách không chạy trước khi hết giờ, nhiệm vụ sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm –  Mỗi Quest Letter (Blue Quest) hoàn thành.
  3. 150 điểm – Mỗi Dimensional Portal Boss bị tiêu diệt.
  4. 150 điểm – Mỗi dungeon thường hoàn thành (Lên đến 4 lần một ngày)
  5. Giới hạn điểm tích lũy hàng ngày – 6,000 điểm
  6. Giới hạn điểm tích lũy trong tuần – 37,500 điểm

Elyon Pass Premium

Elyon Pass Free
Item Chi tiết Item Chi tiết
2022 Elyon Pass Token x1 2022 Elyon Pass Token x1
Armor Enhancement Reset Scroll x1 Bag of 5,000 Gold x1
Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited) x1 Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) x1
Mana Awakening Reset Scroll x1
Safe Enhancement Tool x3 Safe Enhancement Tool x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x3 [Account] Refined Weapon Enhance Stone x1
Large Rune Powder Pouch x1 Rune Powder Pouch x1
Hunting Mana EXP +100% Potion x1 Hunting Mana EXP +50% Potion x1
2022 Elyon Pass Premium Token x1 2022 Elyon Pass Token x1
Dull Luminus Box x1 Curious Luminus Box x1
Purple Magic Stone x2 Blue Magic Stone x1
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 Bag of 5,000 Gold x1
Radiant Treasure Map Fragment x2 Radiant Treasure Map Fragment x1
Tigris Battle Potion II x1
Safe Enhancement Tool x3 Safe Enhancement Tool x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x3 [Account] Refined Weapon Enhance Stone x1
Radiant Luminus Converter x1 Rune Powder Pouch x1
Hunting Mana EXP +100% Potion x1 Hunting Mana EXP +50% Potion x1
2022 Elyon Pass Token x2 2022 Elyon Pass Token x1
Faint Luminus Fragment x1 Dull Luminus Fragment x1
Purple Magic Stone x2 Blue Magic Stone x1
Armor Enhancement Reset Scroll x1 Bag of 5,000 Gold x1
Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited) x1 Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) x1
Tigris Battle Potion II x1
Safe Enhancement Tool x3 Safe Enhancement Tool x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x3 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
Large Rune Powder Pouch x1 Rune Powder Pouch x1
Hunting Mana EXP +200% Potion x1 Hunting Mana EXP +50% Potion x1
2022 Elyon Pass Token x2 2022 Elyon Pass Token x1
Ebony Armor Style Equipment Box x1 Epic Equipment Random Effect-Changer x1
Golden Magic Stone x1 Blue Magic Stone x2
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 Bag of 5,000 Gold x1
Radiant Treasure Map Fragment x2 Radiant Treasure Map Fragment x1
Luminus Battle Support Box x3 Luminus Battle Support Box x1
Safe Enhancement Tool x3 Safe Enhancement Tool x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x3 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
Radiant Luminus Converter x1 Rune Powder Pouch x1
Hunting Mana EXP +200% Potion x1 Hunting Mana EXP +100% Potion x1
2022 Elyon Pass Premium Token x1