ELYON Pass Season 2 đã đến!

779

Mua Elyon Pass Premium Ticket trong Ruby Shop chỉ 1,800 Rubies!
Nhiều phần thưởng đang chờ bạn!

Thời gian bán ELYON Pass Season 2 :

Ngày 1 – 31/08 2022

ELYON Pass Season 2 thời gian hiệu lực :

Ngày 1 – 31/08 2022

Chi tiết hoạt động :

Một khi “Elyon Pass Premium Ticket” được kích hoạt, các nhiệm vụ phải được hoàn thành và sẽ nhận điểm tích lũy. Điểm tích lũy này có thể được đổi thành nhiều item khác nhau như sau:

Điều kiện thu thập điểm Elyon Pass :

  1. 200 điểm mỗi giờ chơi (Nếu game được reset trước khi hết giờ, thời gian sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm mỗi Quest Letter (quest xanh dương) được dùng
  3. 150 điểm mỗi Dimensional Portal Boss bị tiêu diệt
  4. 150 điểm mỗi dungeon thường (có thể được tích lũy tối đa 4 lần mỗi ngày)
  5. Giới hạn ngày 6,000 điểm
  6. Giới hạn điểm hàng tuần 37,500 điểm
  7. Trong trường hợp kích hoạt Elyon Pass Season 1 và bắt đầu tất cả các nhiệm vụ nhưng không hoàn thành tất cả Nếu thời hạn hiệu lực hết hạn, tất cả các nhiệm vụ sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
  8. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ Elyon Pass Season 1 nhưng không nhận được item nếu thời hạn hiệu lực đã hết tất cả nhiệm vụ Elyon Pass Season 1 và item sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.

Free Elyon Pass

Premium Elyon Pass
Ảnh Item Ảnh Item
Dull Luminus Fragment Curious Luminus Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +50% Potion Hunting Mana EXP +100% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Curious Luminus Box Dull Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Refined Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting EXP Gain +100% Potion Hunting EXP Gain +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Weapon Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Safe Enhancement Tool Safe Enhancement Tool
Blue Magic Stone Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +100% Potion Hunting Mana EXP +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Dull Luminus Fragment Faint Luminus Fragment
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Refined Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting EXP Gain +200% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Weapon Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token Rabbit Doll Head
Epic Equipment Random Effect-Changer Rabbit Doll Outfit
Blue Magic Stone Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Epic Reset Scroll Selection Box Legendary Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Dull Luminus Box Faint Luminus Box