ELYON Pass Season 3

404

Mua Elyon Pass Premium Ticket trong Ruby Shop chỉ với 1,800 Rubies!
Rất nhiều phần thưởng đang chờ bạn!

Thời gian bán của ELYON Pass Season 3:
1–30 tháng 9, 2022

ELYON Pass Season 3 thời gian hiệu lực:
1–30 tháng 9, 2022

Chi tiết hoạt động :
Khi “Elyon Pass Premium Ticket” được kích hoạt, nhiệm vụ phải được hoàn thành để nhận điểm tích lũy. Số điểm tích lũy này có thể được đổi thành các vật phẩm khác nhau như sau:

Điều kiện nhận điểm Elyon Pass :

  1. 200 điểm mỗi giờ chơi (Nếu trò chơi được đặt lại trước khi hết giờ, thời gian sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm mỗi Quest Letter (blue quest) đc dùng
  3. 150 điểm cho mỗi lần loại tiêu diệt Dimensional Portal Boss
  4. 150 điểm cho mỗi lần dọn dungeon thường (có thể tích lũy tối đa 4 lần mỗi ngày
  5. Giới hạn hàng ngày là 6.000 điểm
  6. Giới hạn điểm hàng tuần 37.500 điểm
  7. Trong trường hợp kích hoạt Elyon Pass Season 3 và bắt đầu tất cả các nhiệm vụ nhưng không hoàn thành tất cả Nếu hết thời gian hiệu lực, tất cả các nhiệm vụ sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
  8. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ Elyon Pass Season 3 nhưng không nhận được vật phẩm Nếu thời hạn hiệu lực đã hết Tất cả các nhiệm vụ và vật phẩm của Elyon Pass Season 3 sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
Elyon Pass Free Elyon Pass Premium
Image Item Name Image Item Name
Dull Luminus Fragment Curious Luminus Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +50% Potion Hunting Mana EXP +100% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Curious Luminus Box Dull Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Refined Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting EXP Gain +100% Potion Hunting EXP Gain +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Weapon Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Safe Enhancement Tool Safe Enhancement Tool
Blue Magic Stone Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +100% Potion Hunting Mana EXP +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Dull Luminus Fragment Radiant Luminus Converter
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Unstable Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting EXP Gain +200% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Weapon Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Epic Equipment Random Effect-Changer  Elyon Game Personnel Outfit Box
Blue Magic Stone Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Epic Reset Scroll Selection Box Legendary Reset Scroll Selection Box