[ELYON Pass] Season 4

265

Mua Elyon Pass Premium Ticket trong Ruby Shop với chỉ 1,800 Rubies!
Rất nhiều phần thưởng đang chờ bạn!

Thời gian bán ELYON Pass Season 4 :
1–31/10, 2022

ELYON Pass Season 4 thời gian hiệu lực:
1–31/10, 2022

Chi tiết hoạt động :
Một khí “Elyon Pass Premium Ticket” kích hoạt, nhiệm vụ phải được hoàn thành để nhận được điểm tích lũy. Số điểm tích lũy này có thể được đổi thành các item khác nhau như sau:

Điều kiện nhận điểm Elyon Pass :

  1. 200 điểm mỗi giờ chơi (Nếu trò chơi được reset trước khi hết giờ, thời gian sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm mỗi Quest Letter (blue quest) được dùng
  3. 150 điểm mỗi lần hạ Dimensional Portal Boss
  4. 150 điểm mỗi dungeon thường (có thể được tích lũy tối đa 4 lần mỗi ngày
  5. Giới hạn ngày 6,000 điểm
  6. Giới hạn tuần 37,500 điểm
  7. Trong trường hợp kích hoạt Elyon Pass Season 3 và bắt đầu tất cả các nhiệm vụ nhưng không hoàn thành tất cả Nếu hết thời gian hiệu lực, tất cả các nhiệm vụ sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
  8. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ Elyon Pass Season 3 nhưng không nhận được vật phẩm Nếu thời hạn hiệu lực đã hết Tất cả các nhiệm vụ và vật phẩm của Elyon Pass Season 3 sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
Elyon Pass Free Elyon Pass Premium
Image Item Name Image Item Name
Dull Luminus Fragment Curious Luminus Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +50% Potion Hunting Mana EXP +100% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Curious Luminus Box Dull Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Blessed Enhance Stone Box x2
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting EXP Gain +100% Potion Hunting EXP Gain +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Epic Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Safe Enhancement Tool Safe Enhancement Tool x3
Blue Magic Stone x3 Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting Mana EXP +100% Potion Hunting Mana EXP +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Legendary Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token x2
Dull Luminus Fragment Faint Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Unstable Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting EXP Gain +200% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Epic Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Epic Equipment Random Effect-Changer Eccentric Jack-o’-Lantern Outfit Package
Blue Magic Stone x3 Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Epic Reset Scroll Selection Box Legendary Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Dull Luminus Box Radiant Luminus Box