[ELYON Pass] Season 5

251

Mua Vé Elyon Pass Premium trong Cửa hàng Ruby chỉ với 1.800 Ruby!
Rất nhiều phần thưởng đang chờ đón bạn!

Thời gian bán ELYON Pass Season 5 :
1–30/11, 2022

Thời gian hiệu lực ELYON Pass Season 5:
1–30/11, 2022

Chi tiết hoạt động :
Sau khi “Elyon Pass Premium Ticket” được kích hoạt, nhiệm vụ phải được hoàn thành để nhận điểm tích lũy. Số điểm tích lũy này có thể được đổi thành các vật phẩm khác nhau như sau:

Điều kiện nhận điểm Elyon Pass :

  1. 200 điểm mỗi giờ chơi (Nếu trò chơi được reset trước khi hết giờ, thời gian sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm cho mỗi Quest Letter (nhiệm vụ màu xanh) được sử dụng
  3. 150 điểm cho mỗi lần hạ Dimensional Portal Boss
  4. 150 điểm cho mỗi lần dọn dungeon bình thường (có thể tích lũy tối đa 4 lần mỗi ngày
  5. Giới hạn hàng ngày là 6.000 điểm
  6. Giới hạn điểm hàng tuần 37.500 điểm
  7. Trong trường hợp kích hoạt Elyon Pass Season 3 và bắt đầu tất cả các nhiệm vụ nhưng không hoàn thành tất cả Nếu hết thời gian hiệu lực, tất cả các nhiệm vụ sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
  8. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ Elyon Pass Season 3 nhưng không nhận được vật phẩm Nếu thời hạn hiệu lực đã hết Tất cả các nhiệm vụ và vật phẩm Elyon Pass Season 3 sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
Elyon Pass Free Elyon Pass Premium
Item Image Item Item Image Item
Dull Luminus Fragment Curious Luminus Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment
Hunting Mana EXP +50% Potion Hunting Mana EXP +100% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Armor Enhancement Reset Scroll
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Curious Luminus Box Dull Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Blessed Enhance Stone Box x2
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting EXP Gain +100% Potion Hunting EXP Gain +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Epic Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Safe Enhancement Tool Safe Enhancement Tool x3
Blue Magic Stone x3 Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting Mana EXP +100% Potion Hunting Mana EXP +200% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Legendary Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token x2
Dull Luminus Fragment Faint Luminus Box
[Account] Refined Weapon Enhance Stone [Account] Unstable Enhance Stone Selection Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting EXP Gain +200% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Bag of 5,000 Gold Epic Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Epic Equipment Random Effect-Changer Panda Doll Outfit
Blue Magic Stone x3 Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Treasure Map Fragment Radiant Treasure Map Fragment x2
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Rune Powder Pouch Large Rune Powder Pouch
Epic Reset Scroll Selection Box Legendary Reset Scroll Selection Box
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Dull Luminus Box Radiant Luminus Box

 

Elyon Pass Shop

Item Image Item 2022 Elyon Pass Premium Token Times Redeemable
Brilliant Enhancement Slot Restoration Scroll Piece 1 Twice a month
Item Image Item 2022 Elyon Pass Token Times Redeemable
[Account] Perfect Soul Shocker 1 5 times per month
Safe Enhancement Tool 2 10 times per month
Hunting EXP Gain +200% Potion 3 3 times per month
Hunting Mana EXP +200% Potion 3 3 times per month
Tigris Potent HP Recovery Potion 1 10 times per month
Tigris Potent Continuous HP Recovery Potion 1 10 times per month
Tigris Potent Energy Recovery Potion 1 10 times per month