Event : Halloween Festival

244

Thời gian sự kiện :

27/10 2022 – 24/11 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện :

Bắt đầu bằng cách nói chuyện với NPC Festival Personnel tại FootHold để nhận tổng cộng 3 Nhiệm vụ sự kiện.
Quest 1 : [Event] Dead’s Energy Đánh bại boss trong 1-Player Dungeon hoặc 5-Player Dungeon, nhận [Event] Death Energy x 4 sau khi hoàn thành
Quest 2 : [Event] Cleansed Soul khám phá Footholds, nhận[Event] Cleansing Energy x 3 sau khi hoàn thành
Quest 3 : [Event] Potions to Transform For Trong nhiệm vụ này, nhận [Event] Mixed Energy vào cái vạc nằm ở Foothold, nhận[Event] Spooky Pumpkin Coin x 4 and [Event] Unknown Potion x 1 sau khi hoàn thành

[Event] Mixed Energy có thể sản xuất tại Alchemy Shelf trong “My House

[Event] Transform Energy có thể nhận bằng cách hạ Breath Boss trên đồng bằng

[Event] Unknown Potion Uống thứ này sẽ biến thành một sinh vật bất ngờ trong 10 phút, nhưng sẽ ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu khi bị tấn công.

[Event] Spooky Pumpkin Coin nhấp chuột phải để trao đổi item bên dưới

**Sau khi thời gian sự kiện kết thúc, tất cả các item được đánh dấu [Event] sẽ bị xóa (ngoại trừ [Event] Automatic Broom E-01, cái nào sẽ không bị xóa). Vui lòng sử dụng các item trước khi kết thúc thời gian sự kiện.**