[Event] Hunting Hot Time tăng EXP & Gold Drop +100%

87

Thời gian hoạt động:
9- 16/2/2023

Chi tiết hoạt động :
Tăng Hunting EXP +100% và Gold Drop +20% trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bonus Boost Up
Hunting EXP +100% Event
Gold Drop +20% Event