Event : Level Achievement Event

259

Thời gian sự kiện :
1/12 2022 (Sau bảo trì) – 12/1 2023 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện :
– Khi đạt cấp 22, sẽ có nhiệm vụ “[Event] Adventurer Growth Support Request” xuất hiện.
– Và sau khi đạt cấp 23. có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận Adventurer Growth Support Box (LV.23) cho phần thưởng thành tích. (Có thể nhận phần thưởng trong Achievement & Title (U))
– Sau đó khi đạt đủ cấp độ như quy định sẽ có thể mở rương để lấy item theo bảng bên dưới

Level Item Amount
23
Tigris Battle Potion II 1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 1
30
Tigris Battle Potion II 1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 1
34
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest 2
Tigris Battle Potion II 1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 1
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 1
[Character Bound] EXP: 3,000,000 1
38
[Event] Epic Set Equipment Selection Box 1
Faint Luminus Box 5
Safe Enhancement Tool 20
Laurel Wreath Piece x100 1
40
[Event] Epic Grade Enhancement Material Box 1
Premium Inventory Space Expansion Tool 1
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest 2
Complete Skill Attribute Selection Summoning Scroll 1
Tigris Battle Potion II 1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 1
41
[Event] Epic Grade Enhancement Material Box 1
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest 2
Tigris Battle Potion II 1
[Character Bound] EXP: 3,000,000 2
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 1
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 1
43
[Event] Epic Grade Enhancement Material Box 1
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest 2
Tigris Battle Potion II 1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 2
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 2
44
[Event] Epic Grade Enhancement Material Box 1
[Character Bound] EXP: 3,000,000 45
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 5
45
[Event] Legendary Set Equipment selection box
(Base on class that use Adventurer Growth Support Box)
1
Safe Enhancement Tool 30
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 5
Tigris Battle Potion II 5
46 [Bind] Level 6 Runestone Selection Chest 2
47
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 5
Tigris Battle Potion II 5
48
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 10
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 10
Tigris Battle Potion II 10
[Event] +30 Legendary Set Equipment Selection Box
(Base on class that use Adventurer Growth Support Box)
1
49
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion 10
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion 10
Tigris Battle Potion II 10
50
[Account] Brilliant Enhancing Agent 300
[Account] Brilliant Enhancement Element 50
Legendary Enhancement Rate Aid I 60