Event : Sky Slayer

205

Thời gian hoạt động :

13-27/10, 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :

Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày “Capture Ship” trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ nhận được “[Event] Capture Ship Quest Token” (1 Token mỗi 1 Quest Letter of Recommendation) có thể được sử dụng để đổi item trong Event Token Shop

**Sau khi thời gian sự kiện hết hạn, “[Event] Capture Ship Quest Token” sẽ bị xóa. Vui lòng hoàn thành việc đổi item trước khi thời gian sự kiện kết thúc.**

Image Item Name
[Event] Capture Ship Quest Token

 

Event Token Shop
Image Item Name Tiền xu được quy đổi Thời gian để đổi
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest 100 1
Legendary Equipment Random Effect-Changer 100 1
 Legendary Reset Scroll Selection Box 50 1
Epic Equipment Random Effect-Changer 30 3
Epic Reset Scroll Selection Box 15 3
[Account] Blessed Enhance Stone Box 15 5
Magic Stone Box 10 Unlimited
Rune Powder 1 Unlimited