[Event] Soulbringer Attendance

216

Thời gian hoạt động :
1/12 2022 (Sau bảo trì) – 29/12 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
1. Đăng nhập vào game và online trong game 5 phút trong thời gian diễn ra sự kiện. sẽ nhận vật phẩm theo bảng bên dưới qua hộp thư
2. Vật phẩm sẽ được gửi theo số ngày đăng nhập và không thể bỏ qua để nhận các phần thưởng khác.
3. Trong trường hợp không nhận được vật phẩm trong hộp thư Nếu thư hết hạn, tất cả những vật phẩm đó sẽ bị xóa.
4. ID chỉ có thể nhận phần thưởng cho một nhân vật.
5. Item nhận được sẽ chia làm 3 nhóm theo bảng bên dưới.

Người chơi mới

“Người chơi đăng ký ID mới và tham gia trò chơi lần đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện”

Login Date Image Item Name
Day 1 Star’s Blessing (7 Days) x1
Day 2 Pet Registration: Chick x1
Day 3 Crewchick x1
Day 4 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x5
Day 5 Premium Inventory Space Expansion Tool x1
Day 6 Selection Radiant Luminus Box (Grade 4) x1
Day 7 [Event] Legendary Grade Set Equipment selection box x1

 

Nhóm người chơi hiện tại

Login Date Image Item Name
Day 1 [Event] Legendary Grade Set Equipment selection box x1
Day 2 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x3
Day 3 Star’s Blessing (7 Days) x1
Day 4 [Bind] Level 6 Runestone Selection Chest x2
Day 5 Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
Day 6 Selection Radiant Luminus Box (Grade 4) x1
Day 7 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x5

 

Dành cho Người chơi chưa đăng nhập quá 28 ngày.

Login Date Image Item Name
Day 1 [Event] Legendary Grade Set Equipment selection box x1
Day 2 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x5
Day 3 Star’s Blessing (7 Days) x1
Day 4 [Bind] Level 6 Runestone Selection Chest x2
Day 5 Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
Day 6 Selection Radiant Luminus Box (Grade 4) x1
Day 7 [Event] Legendary Ring/Earrings Box x1