Happy New Year Festival: Treasure Hunt

136

Thời gian hoạt động :

29/12 2022 (Sau bảo trì) – 12/01 2023 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :

1. Chơi trực tuyến trong trò chơi trong 30 phút và nhận [Event] Adventurer’s Enhancement Support Box item.

2. Mở hộp [Event] Festival Celebration để nhận [Event] Festival Treasure Chest Key.

3. Harth Treasure Chests sẽ được sinh ra ngẫu nhiên trong thị trấn, và [Event] Festival Treasure Chest Key có thể được sử dụng để mở hộp để có được [Event] Festival Celebration Coins .
Trao đổi item sự kiện

Image Item Name
[Event] Festival Celebration Coins

 

[Event] Festival Celebration Coins Shop
Image Item Name Số lượng xu được trao đổi Số lần trao đổi
Legendary Equipment Random Effect-Changer 50 1
Common Pet Selection Box 40 1
[Event] Enhancement Material Box 30 2
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest 20 1
Faint Luminus Box 10 2
Safe Enhancement Tool 7 5
[Landscape] Snowman 3 3
[Landscape] Snowy Tree 3 3
[Landscape] Igloo 3 3
Resurrection Scroll 1 Unlimit