Harth Field Slayer 2023

81

Thời gian hoạt động :
ngày 9 – 23 tháng 2 2023 (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần giết quái vật trong Harth Continent (Map thường) trong thời gian diễn ra sự kiện để có cơ hội nhận [Event] 2023 Harth Slaughterer Coin, có thể được sử dụng để trao đổi các item trong Event Shop Harth Slaughterer Token Shop

**Sau thời gian sự kiện, tất cả item [Event] 2023 Harth Slaughterer Coin sẽ bị xóa. Vui lòng đổi vật phẩm trước khi kết thúc thời gian sự kiện**

Image Item Name
[Event] 2023 Harth Slaughterer Coin

 

2023 Harth Slaughterer Token Shop
Image Item Name Coin used in Exchange Number of Exchanges
Mana Control Stone III 30 5
Mana Control Stone II 15 10
Mana Control Stone I 5 20
Legendary Enhancement Rate Aid I 20 3
Epic Enhancement Rate Aid I 5 5
Enhancement Aura x500,000 10 3
Enhancement Aura x100,000 5 5
Enhancement Aura x10,000 1 Unlimit