Hộp hỗ trợ tăng trưởng của mạo hiểm giả

307

Thời gian hoạt động :

1 – 29 tháng 9 năm 2022

Chi tiết hoạt động :

Trong thời gian hoạt động, khi bạn tạo nhân vật và hoàn thành Nhiệm vụ sự kiện ở cấp 22, bạn sẽ nhận được các hộp Hỗ trợ tăng trưởng mạo hiểm giả chứa các vật phẩm sẽ hỗ trợ người chơi tiến bộ.


Lv. 20 Adventurer Growth Support
Image Tên Item
Tigris Battle Potion II x1
 Hunting EXP Gain +300% Potion (7 Days) x1
Lv. 30 Adventurer Growth Support Box x1

 


Lv. 30 Adventurer Growth Support
Image Tên Item
Tigris Battle Potion II x1
Hunting EXP Gain +300% Potion (7 Days)
White Armored Horse
Lv. 34 Adventurer Growth Support

 

Lv. 34 Adventurer Growth Support
Image Tên Item
[Epic] Beginner Equipment Set(bind) x1
Level 3 Runestone Selection Chest x12
Tigris Battle Potion II x1
Hunting EXP Gain +300% Potion (7 Days) x1
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days)x1
[Account] EXP: 3,000,000 x1
Lv. 40 Adventurer Growth Support

 

Lv. 40 Adventurer Growth Support
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Weapon) x1
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Top) x1
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x3
Purple Magic Stone x2
[Bind] Complete Skill Attribute Selection Summoning Scroll x1
Inventory Slot Expansion +8 x1
Tigris Battle Potion II x1
Hunting EXP Gain +300% Potion (7 Days) x1
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days)x1
Lv. 41 Adventurer Growth Support

 

Lv. 41 Adventurer Growth Support
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Bottoms) x1
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Helmet) x1
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x3
Purple Magic Stone x2
Tigris Battle Potion II x1
Hunting EXP +300% Potion (7 Days) x1
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days) x1
[Account] EXP : 3,000,000 x2
Lv. 43 Adventurer Growth Support Box

 

Lv. 43 Adventurer Growth Support Box
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Bottoms) x1
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Helmet) x2
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x3
Purple Magic Stone x2
Tigris Battle Potion II x1
Hunting EXP +300% Potion (7 Days) x1
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days) x1
Lv. 44 Adventurer Growth Support Box

 

Lv. 44 Adventurer Growth Support Box
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Epic Equipment Box (Secondary Weapon) x1
[Account] EXP : 3,000,000 x20
Lv. 45 Adventurer Growth Support Box

 


Lv. 45 Adventurer Growth Support Box
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Legendary Equipment Box (Top) x1
Adventurer Growth Support Legendary Equipment Box (Bottoms) x1
[Account] Unstable Armor Enhance Stone x4
[Bind] Complete Skill Attribute Selection Summoning Scroll x1
Tigris Battle Potion II x5
Hunting EXP +300% Potion (7 Days) x3
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days) x3
Lv. 46 Adventurer Growth Support Box

 


Lv. 46 Adventurer Growth Support Box
Image Tên Item
Adventurer Growth Support Legendary Equipment Box (Weapon) x1
[Bind] Level 5 Runestone Selection Chest x1
Golden Magic Stone x3

 

  • Một số item trong Hộp hỗ trợ tăng trưởng của Nhà thám hiểm có thời hạn giới hạn và sẽ bắt đầu được tính ngay sau khi hộp được mở.
  • Kiểm tra thời hạn sử dụng trên item, nếu hết thời gian sử dụng, item sẽ không thể sử dụng được nữa.
  • Nếu item hết hạn sử dụng mà không được sử dụng, đội có quyền không bồi thường trong mọi trường hợp.